Psychiatrická nemocnice Jihlava

Instagram  Facebook  Certifikát  Certifikát  
NACHÁZÍTE SE: ÚVOD Návštěvní řád

Návštěvní řád

Areál Psychiatrické nemocnice Jihlava je přístupný veřejnosti od 8:00 do 20:00 hodin.
Návštěvy na oddělení jsou upraveny dle charakteru a provozních možností oddělení, probíhají obvykle ve všední dny v době od 13:00 do 19:00, o víkendech a svátcích od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 19:00 hodin.
Děti ve věku do 15 let mají povolen vstup jen v doprovodu a pod dohledem osoby starší 18 let. Vstup dětí na oddělení je možný pouze po domluvě s lékařem.
Se psy mohou do areálu vstupovat pouze návštěvy pacientů. Přítomnost psů je možná výhradně na vodítku, v případě potřeby s náhubkem. Majitelé psů jsou plně odpovědní za jejich chování a dodržování čistoty. Na oddělení je vstup se psy zakázán.
Pro ochranu majetku, návštěvníků a dalších osob jsou vybrané venkovní a vnitřní prostory areálu monitorovány kamerovým systémem. Návštěvníci vstupem do areálu Psychiatrické nemocnice Jihlava souhlasí s tímto monitorováním a zachycením jejich osoby kamerovým systémem.
Návštěvníci jsou povinni se pohybovat při pobytu v areálu s opatrností, předcházet riziku úrazu a řídit se pokyny zaměstnanců Psychiatrické nemocnice Jihlava.
Psychiatrická nemocnice Jihlava nepřebírá žádnou právní zodpovědnost za bezpečnost a případná poškození či ztrátu osobního majetku návštěvníků, s výjimkou věcí odložených na místech k tomu výslovně určených a příslušně označených.
V areálu je zakázáno fotografování a natáčení bez výslovného souhlasu přítomných osob. Na oddělení je bez povolení ošetřujícího lékaře fotografování a natáčení zcela zakázáno.
Je zakázáno odhazovat odpadky mimo odpadkové koše a kontejnery.
Je zakázáno jakkoliv znečišťovat, poškozovat areál a vybavení v něm.
Je zakázáno poškozovat nebo vynášet majetek a vybavení areálu.
Je zakázáno narušovat klid v areálu hlukem nebo jiným nevhodným či nedůstojným chováním.
Je zakázáno vnášet zbraně jakéhokoli druhu, včetně předmětů, které lze jako zbraň použít (nůžky, skleněné nádoby, pyrotechniku atd.).
Je zakázáno vnášet a konzumovat v areálu alkoholické nápoje, drogy a jiné psychotropní látky.
Vstup nebude umožněn návštěvníkovi, který je podezřelý z opilosti, užití omamných látek, případně návštěvníkovi, jehož chování se neslučuje s dobrými mravy.
Škody způsobené návštěvníky a vzniklé z porušení návštěvního řádu či obecně závazných právních předpisů budou vymáhány v souladu s platnou legislativou.
Zaměstnanci Psychiatrické nemocnice Jihlava jsou oprávněni provádět úkony, kterými se zajišťuje a kontroluje plnění návštěvního řádu.
Vstupem do areálu návštěvník souhlasí s tímto návštěvním řádem a zavazuje se jej dodržovat.
Návštěvník, který porušuje návštěvní řád, může být z areálu vykázán.
 
 
 
V Jihlavě 4. 9. 2023
MUDr. Dagmar Dvořáková
ředitelka Psychiatrické nemocnice Jihlava

Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Prohlášení o přístupnosti
Nastavení cookies
Copyright © 2024 plj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.